ราชมงคลพระนคร เปิดหลักสูตรรองรับอาชีพเด็กไทยยุคใหม่

การศึกษา

ราชมงคลพระนคร เปิดหลักสูตรรองรับอาชีพเด็กไทยยุคใหม่

การศึกษา

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า อาชีพในยุคปัจจุบันและอนาคตจะขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์จะทำงานแทนคนมากขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับบริษัทต่าง ๆได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นระบบการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องต่อผู้เรียนและภาคอุตสาหกรรม ขณะที่ราชมงคลพระนครในฐานะผู้ผลิตกำลังคน จำเป็นต้องมีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลง จึงได้ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อรองรับอาชีพในอนาคต ประกอบด้วย 7 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย และหลักสูตรสถิติสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,หลักสูตรสื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ,หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ,หลักสูตรคหกรรมศาสตรศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ,หลักสูตรผู้ประกอบการ และหลักสูตรนวัตกรรมธุรกิจบริการยั่งยืน คณะบริหารธุรกิจ เป็นต้น

อัพเดทการศึกษา มาใหม่ แนะนำเพิ่มเติม : TCAS คืออะไร เข้าใจได้ในไม่กี่นาที