รัฐบาล ตั้งเป้า ปี 68 ไทยต้องปลอดโรคพิษสุนัขบ้า หมา-แมวต้องฉีดวัคซีน 80%

รัฐบาล ตั้งเป้า

รัฐบาล ตั้งเป้า ปี 68 ไทยต้องปลอดโรคพิษสุนัขบ้า หมา-แมวต้องฉีดวัคซีน 80%

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งเป้า ปี 2568 “ประเทศไทยปลอดพิษสุนัขบ้า” สุนัขและแมว ร้อยละ 80 ต้องฉีดวัคซีน ปี 66 เร่งอบรมอาสาปศุสัตว์เพิ่ม 8,600 คน

รัฐบาล ตั้งเป้า

เพจเฟซบุ๊กไทยคู่ฟ้า เปิดเผยว่า รัฐบาลโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำลังขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า มุ่งให้ประเทศไทยเป็นประเทศ “ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า” ภายในปี 2568

โดยมีแนวทางแก้ปัญหาโรคนี้ คือ การควบคุมประชากรสุนัขและแมว ซึ่งสัตว์เหล่านี้ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนสุนัขและแมวเป็นประจำทุกปี รวมทั้งการส่งเสริมความตระหนักรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชน และเจ้าของสัตว์เลี้ยง เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นและไม่ปล่อยทิ้งสัตว์ในพื้นที่สาธารณะ

ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำลังเร่งสร้าง “อาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่” และพัฒนาอาสาปศุสัตว์เดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่

สำหรับในปี 66 ตั้งเป้าไว้ที่ 8,600 คน อย่างน้อย 2 – 3 คน/ตำบล ทั้งนี้ อาสาปศุสัตว์ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วจะได้รับ

1. ใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม
2. บัตรประจำตัวอาสาปศุสัตว์
3. หนังสือมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตวแพทย์ตาม พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535

รัฐบาลจึงขอเชิญชวนประชาชน ร่วมมือกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งทางกรมปศุสัตว์พร้อมอำนวยความสะดวกในเรื่องการฉีดวัคซีนแก่สุนัขและแมว โดยประชาชนที่สนใจสามารถประสานงานได้ที่อาสาปศุสัตว์หรือปศุสัตว์อำเภอทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 653 4444